Parqe Kombetar

Parku Kombëtar "Prespa"

Vlerësime 0

Prespa
Ndodhet në Qarkun e Korçës dhe në rrethet e Korçës dhe të Devollit. Sipëfaqja aktuale është 27,750.00 ha. Park ndërkufitar dhe shumë i rëndësishme. Parku është një zonë e rëndësishme për shpendët, në mënyrë të veçantë për llojin globalisht të kërcënuar, karabullakun (Phalacrocorax pygmeus). Është zona ku takohen dhe lloje të tjerë globalisht të kërcënuar si Lutra lutra, Rhinolophus sp. dhe M. capaccinii, Pelecanus crispus dhe P. onocrotalus. Shpatet e m. Thatë zihen nga pyje ahu dhe kullotat subalpine e alpine, ku takohen disa bimë të rralla. Zonë e peizazheve mjaft tërheqëse dhe me potenciale për zhvillimin e ekoturizmit, ku vlerat natyrore gërshetohen me vlerat tradicionale, kulturore e historike. Brenda zonës ndodhet dhe mjaft zona me vlera arkeologjike dhe biospeleologjike, në mënyrë të veçantë për lakuriqët e natës.

Ka statusin dhe te zones RAMSAR. Po hartohet plani i menanxhimit me mbeshtetje te KfW.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Kufiri shtetëror me Greqinë, kuotat 2187.0 m (4485571.39L/4530395.61V), 2154.0 m, maja Pllaja e Pusit (2288.0 m), 2188.0 m, 2209. 0 m, 2241.0 m, 2057.0 m, 2270.0 m, 2128.6 m, 2131.0 m, 2086. 0 m, 1886.7 m, 1506.5 m, 1085.0 m, 1024.0 m, Dogana e Gorricës së Vogël, maja Osoit (1132.0 m), 1238.0 m, 1275. 0 m,1295.0 m, 1225.0, piramida 20 (4498232.02L/4528507.80V);
b) Në Lindje: Piramida 20 (4498232.02L/4528507.80V), ndjek kufirin shtetëror liqenor, kuotat 889.5 m, kufirin tokësor me Greqinë, kuotat 12376.7 nm, 1341.5 m, 1427.1 m, 1335.3 m, 1154.6 m, 1129.9 m, maja Vrioles (1321.6 m), maja Vervos (1415.9 m), qafa Merizit të Madh (1312.0 m), maja Golinës (1401.4 m), kuotat 1317.0 m,13311.4 m, maja Gagazit (1326.4 m), 861.0 m, 858.0 m, 1386.9 m, maja Boskos (1385.0 m), 1547.7 m (4504973.08L/4503809.05V);
c) Në Jug: Kuota 1547.7 m (4504973.08L/4503809.05V), ndjek rrugën këmbësore, maja Skerkaj (1238.0 m), qafa Pazarishtës (1073.0 m), maja Kalasë Trajanit (1188.0 m), maja Osojës (1335.9 m), qafa Kolamit (1318.8 m), maja Vrimës Ariut (1409.8 m), qafa Leshës (1318.8 m), kuota 1448.0 m, maja Golinës (1456.7 m), maja Qifarishtës (1494.0 m), 1495.0 m, maja Ivanit të Vogël (1472.4 m), qafa Pusit (1348.7 m), maja Ivanit (1768.1 m), qafa Zvezdës (1084.8 m), maja Zvezdës (1833.0 m) (4487695.33L/4513981.06V);
d) Në Perëndim: Maja Zvezdvs (1833.0 m) (4487695.33L/4513981.06V), kuotat 1901.0 m, maja Shëngjergjit 91921.0 m), 1912.0 m, 2027.0 m, maja Buzës së Koritës (2028.0 m), 1985.0 m, maja Mezit (1869.0 m), 1902.0 m, 1890.0 m, 2057.0 m, ndjek rrugën këmbësore, 2241.0 m, 2209.0 m, 2188.0 m, maja Pllaja e Pusit (2288.0 m), 2154.0 m, 2187.0 m ((4485571.39L/4530395.61V).

Adresa

Lajthizë, Pustec, Bashkia Pustec

Vlerësime

0

Ju duhet të hyni në llogarinë tuaj për të komentuar